V2.41をリリースしました

BidMachineV2.41をリリースしました。

<修正点>
通信タイムアウト時の処理を追加2