V2.72をリリースしました

BidMachineV2.72をリリースしました。

<修正点>
ログインに関する不具合を修正