V2.74をリリースしました

BidMachineV2.74をリリースしました。

<修正点>
検索の仕様変更に対応