V3.1をリリースしました

BidMachineV3.1をリリースしました。

<修正点>
画像表示の不具合を修正