V3.4をリリースしました

BidMachineV3.4をリリースしました。

<修正点>
終了分検索の仕様変更に対応
絞り込み(入札リスト)の追加