V3.5をリリースしました

BidMachineV3.5をリリースしました。

<修正点>
3.4の表示不具合の修正