V3.7をリリースしました

BidMachineV3.7をリリースしました。

<修正点>
ログインエラー対応