V3.10をリリースしました

BidMachineV3.10をリリースしました。

<修正点>
検索の仕様変更に対応