V3.12をリリースしました

BidMachineV3.12をリリースしました。

<修正点>
リスト追加エラー対応