V3.18をリリースしました

BidMachineV3.18をリリースしました。

<修正点>
検索の仕様変更に対応