V2.29をリリースしました

BidMachineV2.29をリリースしました。

<修正点>
初期起動時の不具合を修正