V2.40をリリースしました

BidMachineV2.40をリリースしました。

<修正点>
通信タイムアウト時の処理を追加